Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Duilleag dachaigh

Chaidh aontachadh gun stiùireadh Dualchas Nàdair na h-Alba Eadar-theachd Ro-innleachdail Bun-structair Uaine, a tha na phàirt de phrògram Maoin Leasachaidh nan Roinnean Eòrpach (ERDF) 2014 – 2020.

Tron phrògram, ’s e ar n-amas an àrainneachd bhailteil ann an Alba a thoirt am feabhas le bhith a’ leudachadh is a’ leasachadh àitichean uaine nar bailtean, gu h-àraid an fheadhainn a tha faisg air ceàrnaidhean bochda. Nithear seo tro àireamh bheag de leasachaidhean nochdte dhan uiread de dh’àitichean uaine, an càileachd is an ruigsinneachd,  agus bun-structar uaine eile ann am bailtean na h-Alba, a’ cùimseachadh air ar coimhearsnachdan as bochda.

Le tabhartas luach £15m bho ERDF, cuiridh Eadar-theachd Ro-innleachdail Bun-structair Uaine £37.5m an seilbh uile gu lèir tro bheatha a’ phrògraim.

Latest News

Urban Design with Nature Sharing Good Practice Event - 21 February 2018 - Battleby Conference Centre, Perth

Organised by Scottish Natural Heritage in partnership with ERZ Studio, WSP, and Glasgow City Council this free event is for urban planners, designers, architects, landscape architects, developers, contractors, engineers; house builders and social...

Wednesday, December 13th, 2017
Associate Feature: Greening the grey - why Scotland needs green infrastructure

Holyrood Magazine has published an article written by our Chairman, Mike Cantlay, setting out the importance of Green Infrastructure and the positive impact it can have on communities.  You can view it ...

Tuesday, December 12th, 2017
The Adult Health and Social Care Crisis - Green Infrastructure as part of the solution

Rather than regarding green infrastructure as a burden on hard-pressed public finances, we should embrace it as an important part of an approach to sustainable healthcare, says Ben Williams.

Friday, November 24th, 2017
LCTT Challenge Fund Round 2 now open

Transport Scotland’s Low Carbon Travel and Transport Challenge Fund is now open for Round 2 applications.  Energy Saving Trust administers the fund on behalf of Transport Scotland.  Click...

Thursday, October 26th, 2017