Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Duilleag dachaigh

Chaidh aontachadh gun stiùireadh Dualchas Nàdair na h-Alba Eadar-theachd Ro-innleachdail Bun-structair Uaine, a tha na phàirt de phrògram Maoin Leasachaidh nan Roinnean Eòrpach (ERDF) 2014 – 2020.

Tron phrògram, ’s e ar n-amas an àrainneachd bhailteil ann an Alba a thoirt am feabhas le bhith a’ leudachadh is a’ leasachadh àitichean uaine nar bailtean, gu h-àraid an fheadhainn a tha faisg air ceàrnaidhean bochda. Nithear seo tro àireamh bheag de leasachaidhean nochdte dhan uiread de dh’àitichean uaine, an càileachd is an ruigsinneachd,  agus bun-structar uaine eile ann am bailtean na h-Alba, a’ cùimseachadh air ar coimhearsnachdan as bochda.

Le tabhartas luach £15m bho ERDF, cuiridh Eadar-theachd Ro-innleachdail Bun-structair Uaine £37.5m an seilbh uile gu lèir tro bheatha a’ phrògraim.