Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cuiribh Fios

Lìonaibh am foirm seo – cuimhnichibh air ‘Eadar-theachd Ro-innleachdail Bun-Structair Uaine’ a thaghadh bho liosta nan cuspairean.  ’S e seo an dòigh as luaithe agus as fhasa fios a chur thugainn.  Aon uair ’s a chuirear am foirm a-steach aithnichidh ball de sgioba Bun-Structair Uaine gun d’ fhuair iad e agus cuiridh iad freagairt, far a bheil seo iomchaidh, cho luath ’s a ghabhas.  Cleachdaibh am foirm-ceist an dà chuid airson ceistean farsaing agus airson foirmichean iarrtais iarraidh.
 

Gearanan agus cùram chustamairean

Tha sinn dealas do shàr sheirbheis a thoirt dhuibh agus tha ur beachdan glè chudromach dhuinn.  Ma thèid rudeigin ceàrr no mur h-eil sibh riaraichte le ar cuid seirbheisean, innisibh dhuinn gus an urrainn dhuinn rudan a cheartachadh dhuibh.  Cuiridh sinn fàilte air dùrachdan cuideachd, nuair a tha sinn airidh orra.

Airson tuilleadh fiosrachaidh tadhailibh air http://www.snh.gov.uk/contact-us/complaints-and-customercare/