Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Leabhar-làimhe nan iarrtasan

MU DHEIDHINN

’S e Leabhar-làimhe nan Iarrtasan a th’ anns na sgrìobhainnean gu h-ìosal.  Cuidichidh iad leis an iarrtas agaibh do Mhaoin a’ Bhun-Structair Uaine a lìonadh.  Bu chòir dhuibh an stiùireadh a leughadh mus tòisich sibh air am foirm-iarrtais a lìonadh.

Bithibh mothachail gum feum sibh foirm-iarrtais pearsanaichte iarraidh bho Sgioba a’ Bhun-Structair Uaine.  Cha ghabh sinn ri foirmichean nach fhuair sibh bhuainn fhìn. Cleachdaibh am foirm air ar duilleig ‘Cuiribh Fios’ airson seo a dhèanamh.
 

1          Plana Bun-Structair Uaine

2          Sealladh farsaing is geàrr-iomradh

3          Cùl-fhiosrachadh poileasaidh

4          Rùn cùram luchd-ceannaich

5          Faclair beag

6          Ceistean cumanta

A’ CUR IARRTAS A-STEACH

7          Foirm-iarrtais (eisimpleir)

8          Stiùireadh air an fhoirm-iarrtais

9          Modh measaidh is taghaidh

10        Stiùireadh airidheachd

11        Forimichean sgrùdaidh airidheachd is measaidh

12        Prìomh chuspairean

13        Goireasan conaltraidh

14        Stiùireadh air conaltradh ris a’ choimhearsnachd

15        Stiùireadh sgrùdaidh is luachaidh

16        Stiùireadh rianachd chunnairt

17        Stiùireadh sgrùdaidh is gèillidh

18        Dreachd Prìomh Stèidhean do dh’Aontaidhean Lìbhrigidh

19        Rùn data is rianachd fiosrachaidh

20        Foillseachadh Com-pàirt

21        Mapadh Riatanasan is GIS teamplaid

TAGRAIDHEAN IS ATHARRACHADH

22       Foirm-tagraidh is sealladh farsaing

23        Fianais-taice thagraidhean – liosta-sgrùdaidh

24        Stiùireadh is pròiseas atharrachaidh

25        Plana fhaidhlichean gnothaich

26        Cobhair-sgrìobhainn solarachaidh

Latest News

Urban Design with Nature Sharing Good Practice Event - 21 February 2018 - Battleby Conference Centre, Perth

Organised by Scottish Natural Heritage in partnership with ERZ Studio, WSP, and Glasgow City Council this free event is for urban planners, designers, architects, landscape architects, developers, contractors, engineers; house builders and social...

Wednesday, December 13th, 2017
Associate Feature: Greening the grey - why Scotland needs green infrastructure

Holyrood Magazine has published an article written by our Chairman, Mike Cantlay, setting out the importance of Green Infrastructure and the positive impact it can have on communities.  You can view it ...

Tuesday, December 12th, 2017
The Adult Health and Social Care Crisis - Green Infrastructure as part of the solution

Rather than regarding green infrastructure as a burden on hard-pressed public finances, we should embrace it as an important part of an approach to sustainable healthcare, says Ben Williams.

Friday, November 24th, 2017
LCTT Challenge Fund Round 2 now open

Transport Scotland’s Low Carbon Travel and Transport Challenge Fund is now open for Round 2 applications.  Energy Saving Trust administers the fund on behalf of Transport Scotland.  Click...

Thursday, October 26th, 2017